Кога е необходимо да заличите търговското си дружество?


Занимавали сте се с търговска дейност, но вече не желаете или не можете. В такъв случай, за да не се трупат задължения за внасяне на осигуровки и ежегодно подаване на ГФО или декларация по ЗДДС е добре да заличите дружеството си от търговски регистър. Заличаване на тъговското дружество става чрез производство по ликвидация.

В случай, че желаете да запазите дружеството, но да нямате ангажименти за подаване на декларации и др. документи, ГФО и да не заплащате осигуровки, може да подадем Декларация за липса на дейност на търговското дружество, с която ще запазите дружеството вписано, но ще обявите, че не извършва дейност.

Кантората ни е с дългогодишен опит в търговското право и можем да Ви предоставим съвети във връзка с производството по ликвидация, както и да подадем декларация за липса на дейност в Търговски регистър.

Какво представлява производство по ликвидация?


Ликвидация на търговско дружество преминава през няколко етапа. Това са прекратяването на трудовите договори, уведомяването на НОИ и НАП и прекратяването на дейността на дружеството. След като се вземе решение за прекратяване на дейността на дружеството, се избира ликвидатор (най-често управителя) и се публикува покана в Търговски регистър до кредиторите на дружеството, за да предявят вземанията си (ако има такива, разбира се). Ако има неудовлетворени кредитори или пък задължения към държавата, процедурата не може да продължи преди погасяването им. Трябва да изтече 6-месечен срок след обявяване на поканата на кредиторите. След изтичане на 6-месечния срок, имуществото се разпределя между съдружниците или пък остава в полза на едноличния собственик, а фирмата се заличава. Изготвя се разпределителен баланс от счетоводител.

Цена на услугата:


Заличаване на търговско дружество – 500 лева.

* За извършване на услугата са необходими допълнителни такси, които се дължат на Търговски регистър към Агенция по вписванията. Те ще бъдат уточнени след заявяване на услугата и евентуално след преглед на документите, с които разполагате. Услугата ще бъде извършена, като се спазват основните принципи за максимална защита на интересите на заявителя и минимизиране на разходите!


Предлагаме съдействие и в следните насоки:

  • Регистрация, промени и заличаване на търговски дружества;
  • Изготвяне на търговски договори;
  • Процесуално представителство по търговски спорове;
  • Изготвяне и консултации на документи във връзка с търговския оборот;
  • Консултации и подготовка на документи във връзка с трудовоправни отношения – договори, заповеди, длъжностни характеристики;
  • Обявяване на ГФО или Декларация за липса на дейност на дружество;
  • Прехвърляне на предприятие.
  • Увеличаване или намаляване на капитала на ОДД или АД.