В OnlineConsulting.bg може да получите съдействие в сферата на търговското, гражданското и административното право, като ще предоставим квалифицирана защита на правата и интересите Ви. Освен в отношения между търговци и граждани можем да осигурим защита и в проблемните отношения с администрацията. Сферите на дейност, в които можем да Ви предоставим съдействие са:


Семейно право

 • Изготвяне на книжа и консултация при развод по взаимно съгласие
 • Изготвяне на книжа и консултация при развод по исков ред
 • Защита при домашно насилие
 • Изготвяне и анализ на брачен договор
 • По-голям дял от имущество, придобито по време на брак
 • Родителски права – упражняване и лишаване от родителски права
 • Издръжка на дете
 • Издръжка на бивш съпруг
 • Пътуване на дете в чужбина
 • Сделки с имущество на малолетно/непълнолетно дете
 • Промяна на име

Трудово и осигурително право

 • Изготвяне и анализ на трудов договор
 • Изготвяне и анализ на заповеди, длъжностни характеристики и др.
 • Консултация при прекратяване на трудови отношения
 • Защита и съдействие при незаконно уволнение
 • Защита и съдействие при прилагане на дисциплинарна и имуществена отговорност
 • Консултация за обезщетения от НОИ:

-обезщетение при безработица

-обезщетение при временна неработоспособност

-обезщетение при майчинство

-пенсии

 • Съдействие в производства по обжалване на болничен лист

Наследствено право

 • Приемане на наследтво – по закон и по опис
 • Отказ от наследство
 • Изготвяне на завещания
 • Оспорване на завещания
 • Проучване на имущество на наследодателя
 • Проучване на наследници

Данъчно право

 • Съдействие и консултация при ревизии на физически лица
 • Обжалване на ревизионни актове

Застрахователно право

 • Обезщетения при застрахователни събития
 • Обезщетения при лекарски грешки

Административно право

 • Обжалване на наказателни постановления 
 • Обжалване на електронни фишове
 • Обжалване на административни актове
 • Представителство пред административни органи

Договорни отношения и собственост

 • Защита от действия на кредитори
 • Съдействие при събиране на дългове
 • Представителство в изпълнително производство пред съдебен изпълнител
 • Защита на потребители при онлайн покупки на стоки или услуги
 • Консултация относно банкови кредити
 • Ипотека
 • Справка и проучване на имот преди покупка
 • Изготвяне и анализ на договори

-Договори за наем

-Договори за покупко-продажба

-Нотариални актове

-Договор за поръчка

-Договор за изработка

-Договор за продажба на МПС


Безплатни съвети: