За какво да внимаваме при теглене на потребителски кредит


Какво представлява договор за потребителски кредит?

Договорът за потребителски кредит е договор, въз основа на който кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит под формата на заем при условията на разсрочено плащане. Страни по договора за потребителски кредит са потребителят и кредиторът.

Потребител е всяко физическо лице, което при сключването на договор за потребителски кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност.

Формата на договора за потребителски кредит e писмена. Волята на страните трябва да е изразена по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора.

Практиката на търговците, които предоставят кредити и най-вече на банковите институции е да изготвят предварително бланкови договори с общи условия, върху съдържанието на които потребителят не може да влияе и с което е ,,длъжен“ да се съгласи.

Обичайно общите условия са изготвени изцяло в интерес на кредитора /банката/ и потребителят се оказва в изключително неизгодно положение.  В договора може да се предвижда и едностранно повишаване на лихвения процент от страна на кредитора и много други клаузи, които противоречат на закона, на добрата търговска практика и на добросъвестността. В договорите за потребителски кредит често се срещат неравноправни клаузи, които не са уговорени индивидуално с всеки потребител, а са изготвени предварително от банката.

Ето кога една клауза е неравноправна.

В закона е въведена изрична дефиниция на неравноправна клауза в договор с потребител:

Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, като: 

 1. изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по отношение на търговеца или на друго лице при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения, включително изключва възможността за прихващане на задължение към търговеца с друго насрещно вземане, което има спрямо него;
 2. поставя изпълнението на задълженията на търговеца в зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля;
 3. позволява на търговеца да задържи заплатените от потребителя суми, в случай че последният откаже да сключи или да изпълни договора, като същевременно не предвижда право на потребителя да получи обезщетение на същата стойност при несключване или неизпълнение на договора от страна на търговеца;
 4. задължава потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка;
 5. позволява на търговеца да се освободи от задълженията си по договора по своя преценка, като същата възможност не е предоставена на потребителя, както и да задържи сума, получена за негово задължение, което не е извършил, когато сам прекрати договора; 
 6. налага на потребителя приемането на клаузи, с които той не е имал възможност да се запознае преди сключването на договора;
 7. позволява на търговеца да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание; 
 8. предвижда цената да се определя при предоставянето на услугата или дава право на търговеца да увеличава цената (лихвата), без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена (сумата за връщане) е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора;
 9. налага на потребителя да изпълни своите задължения, дори и ако търговецът не изпълни своите;
 10. дава възможност на търговеца без съгласието на потребителя да прехвърли правата и задълженията си по договора, когато това може да доведе до намаляване на гаранциите за потребителя; 
 11. изключва или възпрепятства правото на предявяване на иск или използването на други средства от страна на потребителя за решаването на спора, включително задължава потребителя да се обръща изключително към определен арбитражен съд, който не е предвиден по закон; ограничава необосновано средствата за доказване, с които потребителят разполага, или му налага тежестта на доказване, която съгласно приложимото право би трябвало да бъде за сметка на другата страна по договора;
 12. не позволява на потребителя да прецени икономическите последици от сключването на договора; … и други, които са предвидени в чл. 147 от ЗЗП

В закона е предвидено изискване, клаузите да са написани на ясен и разбираем език, така че потребителят да може да предвиди въз основа на ясни и разбираеми критерии произтичащите за него икономически последици.

Например трябва ясно и разбираемо да е предвидено в договора как се изчислява лихвеният процент.

 • Когато не е указано нито в договора, нито в общите условия как и поради какви причини, стоящи извън контрола на банката, тя има право да увеличи базовия лихвен процент, то трябва да уведоми потребителят и да предостави 3-дневен срок за прекратяване на договора или даване на съгласие.

Всяка клауза в договора, която противоречи на закона или го заобикаля, е нищожна. Тоест забраненото от закона не може да бъде уреждано и предвидено в договора дори и чрез клаузи, които косвено уреждат тази материя. 

Защита чрез жалба или сигнал до дружеството кредитор или до съда:

Лицата, предоставящи потребителски кредит по смисъла на Закон за потребителския кредит, са длъжни в рамките на вътрешните правила за осъществяване на тяхната дейност да предвидят процедура за подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби на потребители, свързани с предоставянето на потребителски кредити. Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено потребителя за решението си по всяко постъпило възражение във връзка с потребителски кредит в срок до 30 дни от получаването му.

Другият път за защита от неравноправни клаузи и вредните последити от тях е по съдебен ред пред компетентния граждаски съд. 

Ако имате нужда от консултация или съдействие за защита на правата Ви се свържете с нас!

 
Споделете: