Имате проблемни съседи? Защитете правото на собственост… и спокойствие си!


Правото на собственост върху недвижим имот включва в себе си 3 правомощия на собственика.

В настоящата статия ще се спрем на едно от тях – правото да използваме имота си.

В Закон за собствеността са поставени граници на ,,използването“ на имота от всеки собственик или ползвател. Те са регламентирани така: ,,Собственикът на недвижим имот не може да извършва такива действия в своя имот, с които се създават пречки за използването на съседния имот по-големи от обикновените.“

По този начин законът по естествен начин създава ограничение на правомощията на собственика на един имот, който може да го ползва по какъвто начин намери за добре, но без да пречи на съседите си да използват своя имот, по какъвто начин те намират за добре.  Всеки собственик или ползвател, притежава правомощието да използва имота си, както намери за добре. Това използване включва в себе си множество права, като например: правото да го използва необезпокоявано, правото да го използва за почивка, за сън, да се чувства спокоен в него, да му е тихо, да му се осигурява достъп до имота и много други права, които възприемаме като даденост в ежедневието си. Като задължение, освен посоченото по-горе, собственикът е длъжен да осигурява правото на преминаване през имота си, ако съседът му няма друг път за преминаване и ако това няма да наруши предназначението на имота му.

Нека разгледаме примерна ситуация:

Съседът Ви има страст към растения и засажда дървета, които в началото са малки, но след години стават по-големи и закриват гледката Ви или дори по-лошо, допират се до прозорците и създават неприятен шум и Вие не може да спите спокойно. Вие му казвате, че дърветата му създават пречка да използвате имота си, тъй като закриват прекрасната Ви гледка или се допират до прозорците или до стената, задържат влага там, от което по стената започва да се появява мухъл. Съседът Ви, обаче, отказва да предприеме каквито и да са действия и се държи агресивно с Вас.

В този случай, за да не влизате в пряк конфликт със съседа си имате възможност да се обърнете към съда, за да защитите правото си на собственост и да разрешите проблема със съседа си. Основанието за това е чл. 109 от Закон за собствеността. Този член гласи следното: ,,Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право.“ С предявяването на един такъв иск, може да искате от ответната страна да прекрати определено действие, което Ви пречи или да предприеме определено действие, с което да поправи/премахне състоянието, което ви създава неудобства.

За да се уважи един такъв иск от съда, то има няколко задължителни условия:

– неоснователност на действията/бездействията на ответника (съседа);

– създаването на пречки за собственика (вас) да упражнявате правото си на собственост в неговия пълен обем;

Ако действията на ответника са основателни, то нямате повод за завеждането на дело срещу него и няма да е налице хипотезата на чл. 109 от Закон за собствеността. Искът няма да бъде уважен и когато действията са неоснователни, но не създават пречки на собственика. (Например, съседът Ви е собственик на незаконна постройка, която по никакъв начин не пречи на използването на Вашия имот).

Източник на неоснователното въздействие по смисъла на закона е дейност, създаваща наднормен шум, замърсяване и миризми, неспазване на строителни или санитарно-хигиенни изисквания и норми и др. Според практиката, дори когато източник на тези въздействия е законна дейност, законът ни предоставя защита, ако дейността и начинът, по който тя се осъществява, създават пречки на собственика на съседен имот да го използва според предназначението му.

Ако продължим примера по-горе, то предявяването на на иск по чл. 109 от Закон за собствеността е възможно и при състояния на заплашване и опасност от вредно и смущаващо въздействие върху имота Ви, тоест ако дървото вече е прекалено старо и има опасност то да падне и да събори оградата или да счупи прозорците Ви.

Право на собственика на един имот е да иска премахване на създадено в съседния имот състояние (незаконен строеж, например) с оглед защита на правото си на собственост при всяко неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение, които ограничават, смущават и пречат на пълноценно ползване на имота.

Защита по реда на чл. 109 от Закон за собствеността може да се иска срещу всяко лице, което ни пречи да упражняваме правото си на собственост! Предназначението на имота ни е без значение – дали упражняваме търговска дейност или го използваме за жилищни нужди. Условие е единствено да имаме затруднение да упражянваме правото си на собственост в неговия пълен обем.

Ако имате нужда от съдействие или консултация във връзка със защита на собствеността Ви, може да се свържете с нас!

Споделете: