Искате да промените името си?


Ако искате да смените името си следва да се съобразите с някои законови изисквания. Ние можем да Ви помогнем в тази процедура като Ви разясним дали мотивите Ви за промяна за законосъобразни. За Ваше улеснение сме посочили случаите, в които може да смените името си:

  • Когато някое от имената ми е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, като преценката дали името ми отговаря на някое от горните определения се прави от съда.
  • Когато важни обстоятелства налагат смяна на името, като например разминаване между имената на осиновения и осиновителя и това създава пречки при доказване връзката на осиновяването или когато имам личен важен мотив за смяна на името.  И тук преценката е на съда, той е компетентният орган, който да се произнесе дали конкретните обстоятелства са “важни” и налагат промяна на името.
  • Възможно е да съм известен в обществото с определен псевдоним. В този случай по решение на съда мога да прибавя псевдонима към своето име. Отново съдът решава дали псевдонимът ми е достатъчно широко обществено разпространен и имам ли основание за промяна.
  • Лице, придобило или възстановило българското си гражданство, има право да променя бащиното и фамилното си име с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола, както и да побългаря собственото си име.
  • При сключване на граждански брак всеки от встъпващите в брак има правото да запази своето фамилно име, да приеме това на съпруга си, както и да добави фамилното име на съпруга си към своето. Това се извършва при съставянето на акта за сключване на граждански брак, като съпрузите изрично заявяват избора на един от описаните варианти.
  • При осиновяване името на детето може да бъде променено от съда според желанието на осиновителите. При осиновяване и промяна на името на дете навършило 14 години, трябва да бъде поискано неговото изрично съгласие. Две са хипотезите при промяна на бащино и фамилно име при осиновяване – при пълно и непълно осиновяване. При пълно осиновяване презимето и фамилията на детето се променят според името на осиновителя. При непълно осиновяване промяната на презимето и фамилията на детето се променят с решение на съда при желание на осиновителя, като при навършило 14 години дете се иска съгласието му.

Смяната на името става по съдебен ред, като не е необходимо да се провежда открито съдебно заседание. За целта се подава молба до Районния съд по постоянен адрес на молителя, в която се обосновава причината за промяната на имената. След произнасяне на съда и промяна на имената следва да се променят всички лични документи, за да се впише промененото име.

Споделете: