Какво е брачен договор?


По време на брак между съпрузи се придобива имущество, което може да принадлежи на двамата съпрузи или на един от тях. Избор на имуществен режим между съпрузите може да се направи по всяко време с представяне пред длъжностното лице по гражданско състояние на обща декларация от съпрузите с нотариална заверка на подписите – за разделен режим на собствеността или за режим на съпружеска имуществена общност, а ако са сключили брачен договор се представя удостоверение от нотариус за сключването му.

Терминът брачен договор не трябва да Ви заблуждава, че такъв договор може да се сключи само между съпрузи по време на брак. Брачен договор може да се сключи и преди сключването на граждански брак. Наличието на брачен договор се вписва в специален регистър на семейните имуществени отношения към Агенция по вписванията.

Имуществените отношения между съпрузите, според българското законодателство са:

Съпружеска имуществена общност (СИО)

Разделен режим на собствеността;

Договорен режим;

Ако не се уговори режим преди сключване на брака (може и по време на брака), то имущественият режим между съпрузите е законовият режим на имуществена общност.

С брачният договор се уговарят права и задължения между съпрузите, които имат имуществен характер, като по този начин уреждат имуществени отношения във връзка с придобито преди или по време на брака имущество, както и съдбата на имуществото след прекратяване на брака.

В брачния договор не се регламентират неимуществени отношения между съпрузите. Уговорки в случай на смърт на някои от съпрузите също са недопустими.

Съгласно чл. 39, ал. 1 СК брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписите. Еднаква е формата и когато с брачния договор се прехвърлят или учредяват вещни права върху недвижим имот – в този случай брачният договор се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписванията.

Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него. Ако е сключен по време на брака, страните могат да му придадат обратно действие, но в този случай не се засягат права, придобити от трети лица преди сключването на договора върху имуществото, предмет на договора.

Брачният договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие, при иск на единия от съпрузите – от съда или при прекратяване на брака (с изключение на уговорките, уреждащи последиците от прекратяването). Договорът може да бъде развален и по съдебен ред.

Ако имате нужда от съдействие или консултация във връзка с изготвянето и подписването на брачен договор се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: