Как да получа обезщетение за безработица?

В ситуацията, в която ни постави COVID-19 пандемията, все по-често се случва служители и/или работници да бъдат освобождавани и да остават без работа и съответно без доход. В настоящата статия ще опишем условията, при които възниква правото на работниците/служителите на парично обезщетение за безработица от Национален осигурителен институт (НОИ).

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които отговарят на следните условия:

 • осигурявани са във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на трудовото правоотношение (осигуряването);
 • регистрирани са като безработни в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок след освобождаването им от работа;
 • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
 • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на трудa.

ВАЖНО! При определяне на правото на парично обезщетение за безработица, освен времето, през което сте се осигурявали за безработица, се зачита и времето:

 • на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

 • на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

 • на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;

 • зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Какво да направите, за да Ви отпуснат парично обезщетение за безработица?

Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление- декларация, подадено до териториалното поделение на НОИ. (Заявлението може да изтеглите от тук.) Преди това трябва да сте се регистрирали в Агенция по заетостта по постоянен или по настоящ адрес. 

Необходимите документи , които се подават в ТП на НОИ:

 • заявление декларация по образец. Същото следва да се подаде лично от лицето в ТП на НОИ или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.
 • акт за прекратяване на правоотношението – за справка;
 • документи,  удостоверяващи осигурителен стаж;
 • документ за регистрация на лицето като безработен в Агенция по заетостта (НОИ го изискват по служебен път от Агенция по заетостта)

ВАЖНО! Ако към заявлението са приложени нередовни или липсват документи, служител на териториалното поделение на НОИ уведомява заявителя в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. Ако в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени или липсващите документи не бъдат представени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

Ако всичко е наред и са изпълнени всички условия, длъжностно лице към териториалното поделение на НОИ издава разпореждане за отпускане на парично обезщетение за безработица в 14-дневен срок от приемане на заявлението декларация или от предоставяне на допълнитело изисканите документи.

От кога се изплаща обезщетението за безработица?

Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на трудовото правоотношение (осигуряването). 

 • Ако заявлението е подадено в 3-месечен срок, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока от 7 работни дни от прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения период, намален със закъснението.
 • Заявлението за отпускане на паричното обезщетение се подава в 3-месечен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение! Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичане на 3-месечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението.

Какъв е размера на паричното обезщетение за безработица?

Размерът е в зависимост от това как е прекратено трудовото правоотношение.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 % от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” за последните 24 месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.

Минималният размер на обезщетението от 01.01 до 30.09.2020 г. е 9,00 лв., а от 01.10 до 31.12.2020 г. – 12,00 лв.  Максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2020 г. е 74,29 лв.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно на 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят по заявена от безработния лична банкова сметка. 

В случай, че Ви е необходима допълнителна информация или съдействие за подготвяне на документите за получаване на обезщетение за безработица или за обжалване на отказ от предоставяне на обезщетение за безработица се свържете с нас!

 

 

Споделете: