Как се приема наследство?


Наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на починалия.

Приемането на наследството може да стане по 2 (два) начинаизрично или мълчаливо.

Изричното приемане на наследство се заявява пред Райония съд, в района на който е открито наследството. Заявлението следва да бъде с нотариална заверка на подписа. Към заявлението се прилагат:

  • Препис-извлечение от акт за смърт;
  • Удостоверение за наследници;

Вносна бележка за платена държавна такса.


Таксата е в размер на 25 лева (20 лв. за вписването на декларацията и 5 лв. за издаване на удостоверение).


Т.н. мълчаливо приемане на наследство е налице, когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество. В последния случай наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество.

Приемане на наследство по опис.


Идеята на приемането на наследството по опис е наследникът да не отговаря със собственото си имущество за задълженията на наследодателя си. Приемането по опис се заявява пред Районния съд, в района на който е открито наследството. Тук има законово определен срок за приемане на наследството по опис, който е 3 (три) месеца от узнаване за откриване на наследството. В това производство се описват всички активи и пасиви на наследодателят, за които знае наследникът.

При приемане по опис, наследникът отговаря пред кредиторите на наследодателят си до размера на полученото наследство!

Малолетни и непълнолетни деца, държавата и обществените организации приемат наследството само по опис.

Приемането на наследството се вписва в особена книга на съда, след като се разгледа от съдия.

Ако имате допълнителни въпроси и нужда от съдействие не се колебайте да се свържете с нас!

Споделете: