Кога органите на МВР имат право да те обискират?

Органите на МВР имат право да извършват обиск на граждани (личен обиск) само в изрично предвидени в закона случаи. Обискът като термин е дефиниран в ЗМВР като ,,специфичен контрол“.

Според Закона за Министерство на вътрешните работи, органите на МВР могат да извършват личен обиск в следните случаи:

  1. когато лицето е задържано от органите на МВР (задържането на едно лице от органите на МВР също следва да става само в изрично предвидени от посочения закон случаи);
  2. когато за лицето съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети;
  3. когато лицето е заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;
  4. когато за лицето има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.

По изключение човек се обискира без предварително разрешение в горепосочените случаи по ЗМВР, а според разпоредбите на НПК личният обиск е недопустим без разрешение на съдия.

ВАЖНО! Обиск може да бъде извършен само от служител, който принадлежи към пола на обискирания. Задължение на органа, който извършва обиска е да го извърши по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.

При извършването на обиск задължително полицейският орган съставя протокол, който се подписва от служителя, от един свидетел и от съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него (обискирания).

Докато не намерят у вас забранени от закона вещи или вещества вие сте свободни граждани и имате право да разговаряте с ваш близък или адвокат, който да ви посъветва как да постъпите в конкретната ситуация.

Споделете: