Незаконно уволнение

 


За да бъде признато за незаконно, уволнението трябва да противоречи на разпоредбите на Кодекса на труда. Съществен елемент при незаконното уволнение е заповедта на работодателя, с която се уволнява работникът/служителят. За да бъде обявено едно уволнение за незаконно, заповедта трябва да съдържа пороци, които да водят до неравностойното третиране на служителя или работника.

Всеки работник или служител има право да оспори законността на уволнението си пред работодателя или пред съда, на основание чл. 344, ал. 1 от КТ и да поиска:

  • признаване на уволнението за незаконно и отмяната му; (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ).
  • възстановяване на предишната работа; (чл. 344, ал. 1, т.  2  КТ).
  • заплащане на обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението; (чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ).
  • поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи (чл. 344, ал. 1, т. 4 КТ).

Всеки един от исковете по-горе може да бъде предявен заедно и поотделно пред съда. Обикновено искът за възстановяване на работата, която работникът или служителят е заемал до уволнението си, се предявява заедно с иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. Искът за възстановяване на работа обаче, може да се предяви само когато съдът е постановил решение, с което признава уволнението за незаконно и го отменя. По същият начин се предявява и иск за заплащане на обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради уволнението. 

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя и може да се присъди обезщетене само за срок до 6 месеца.

В случай, че съдът обяви уволнението за незаконно и отмени заповедта, въз основа на която е извършено, работникът или служителят следва да се върнат на работното си място. Съгласно чл. 345, ал. 1 от КТ – ,,При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.”

Ако работникът или служителят не желае да се върне на работа, следва трудовото правоотношение да се прекрати на едно от общите основания, при които страните не си дължат предизвестие – чл. 325, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. В трудовата книжка на лицето следва първо да се отрази отмяната на незаконното уволнение, а след него да се впише новото прекратяване на трудовия договор, както и придобитият трудов стаж.

  • Срокът за предявяване на иск за незаконно уволнение е 2-месечен, съгласно чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ.
  • Срокът за самостоятелно предявяване на иска за възстановяване на работа е 3-годишен, съгласно чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ.

До предявяване на исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1- 3 КТ е възможно работодателят сам да отмени заповедта за уволнение като незаконосъобразно издадена и да се разпореди работникът или служителят да бъде възстановен на работата, която е заемал до уволнението. 

При уважаване на иск за незаконно уволнение работникът или служителят има следните възможности:

  1. да се яви на работа в двуседмичния срок или веднага след отпадане на уважителната причина за неявяване на работа в определения от закона срок. В този случай работодателят е длъжен да допусне работника или служителя да изпълнява предишната работа, на която е възстановен, а работникът или служителят да започне да изпълнява трудовите си задължения;
  2. да не се яви на работа в двуседмичния срок от получаване на съобщението, тъй като не желае да започне работа, въпреки влязлото в сила решение на съда. 

Трудовото правоотношение се възстановява с влизане в сила на съдебното решение. 

Ако имате въпроси и нужда от съдействие не се колебайте да се свържете с нас!

Споделете: