Обжалване на актове и накaзателни постановления на ,,Пътна полиция“

             Докато управляваме моторно превозно средство по пътищата от националната пътна мрежа трябва да спазваме правилата за движение по пътищата, по-голяма част от които са предвидени в Закон за движението по пътищата (ЗДвП). Органите, които следят за спазване на тези правила са Отдел ,,Пътна полиция“ при МВР.

              Kогато полицай от отдел ,,Пътна полиция“ установи нарушение на правилата за движение по пътищата, той може да състави Акт за установяване на нарушение или фиш. Добре е водачите да знаят разликата между фиш и акт за установяване на нарушение (АУАН).

        Фиш се издава за по-леки нарушения, вкл. за неправилно паркиране, за които законът предвижда глоба до 50 лв. Той се подписва от контролния орган и от нарушителя, което означава, че последният е съгласен да плати глобата. Водачът следва да няма възражения по установените от пътния полицай факти. В закона не е предвидена процедура за обжалване на фишове, но пък е предвиден механизъм за оспорването им. Когато санкционираното лице оспори нарушението или откаже да плати глобата, фишът се анулира и на негово място се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Срещу съставения АУАН могат да бъдат подадени възражения.

            В случай, че имате възражения по съставения АУАН, трябва да обжалвате в 3-дневен срок от съставянето му пред областната служба на отдел ,,Пътна полиция“ в района, в който е извършено нарушението. Ако органът прецени, че подадените възражения срещу акта не са основателни, следва да издаде наказателно постановление (НП), с което се налага съответното административно наказание за извършеното или твърдяното нарушението.

            Ако оспорването на акта за установяване на нарушението не постигне желания резултат, издаденото наказателното постановление също подлежи на обжалване, но вече по съдебен ред.  Наказателно постановление може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му на санкционирания. Обжалването на наказателно постановление се извършва чрез наказващия орган, който го е издал, до районния съд, в района на който е извършено нарушението. Ако не бъде обжалвано наказателното постановление, то „влиза в сила“ и наложените с него санкции ще бъдат изпълнени от съответните органи.

        В НП следва да се посочи какво нарушение се твърди, че сте извършили, както и коя законова разпоредба е нарушена. Чрез него се налагат конкретните санкции за констатираното от органите на КАТ нарушение или нарушението, което се твърди, че сте извършили.

            ВАЖНО! При обжалване пред съд, същият е длъжен да провери изцяло законосъобразността и правилността на НП. Задължителните предпоставки, които трябва да провери съдът са:

  • Компетентност на административно-наказващия орган;
  • Съставомерност на деянието;
  • Причинна връзка между деяние и резултат;
  • Нарушение на материалния закон;
  • Неспазване на законоустановената форма;
  • Съществено процесуално нарушение на административнопроизводствените правила;
  • Изтекъл период по-дълъг от 6 месеца след съставяне на АУАН.

     Съдът може да потвърди, да измени (намали) или да отмени наложеното наказание. Отменено от съда Наказателно постановление заличава всички негативни последици, произтичащи от същото. Наложените санкции се отменят и не следва да бъдат изпълнявани.

            В случай, че имате нужда от защита на правата Ви и съдействие при оспорване или обжалване на АУАН, Наказателно постановление или електронен фиш се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: