1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между администраторa на уебсайта Onlineconsulting.bg (наричан по-долу ,,Оператор”) и посетителите на уебсайта относно използването му за онлайн правни услуги и предоставяне на безплатна помощ чрез публикувани статии, които представляват обща правна информация.
 2. Уебсайтът Onlineconsulting.bg се администрира от адвокат Георги Христов, който предоставя адвокатските услуги, които се предлагат в него.
 3. Общите условия обвързват всички посетители при използване на уебсайта и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за това, че (1) са се запознали с общите условия  и (2) за безусловно съгласие с тях.
 4. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да не използвате уебсайта.
 5. Посетителите се задължават, при ползване на настоящия уебсайт да спазват настоящите Общи условия и българското законодателство.
 6. Данни за връзка с оператора на уебсайта:
  • адвокат Георги Христов, Софийска адвокатска колегия
  • Email за контакт: contact@onlineconsulting.bg
  • Телефони за контакт: 0895 625 095
  • Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. ,,Преспа” № 2, ет. 2
  • Работно време на физически офис: Работни дни – 09:00 до 17:00 ч.
 1. Настоящите общи условия дават информация на посетителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Посетителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Уебсайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, достъпен чрез домейна onlineconsulting.bg, собственост на и администриран от oператора.

Адвокат – е лицето, което разглежда и евентуално изпълнява заявените юридически услуги.

Посетител на интернет страница – всяко лице, достигнало до сайта onlineconsulting.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт и по този начин дало съгласието си да му бъдат предлагани онлайн юридически и/или консултантски услуги, както и безплатни съвети за негово улеснение. Такова лице не винаги е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Правна услуга – заявената от посетител работа (консултация, писмено становище или изготвяне на документ), която след приемане от администратора и заплащането й се изпълнява от последния.

Безплатен съвет – представлява обща правна информация, която е предоставена от Адвокат и цели да помогне и насочи материално затруднени лица към защита на правата и интересите им.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни

Електронна препратка – връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница

Договор за правна услуга – представлява сключения от разстояние договор между Адвокат и клиент за правна консултацията (съвет), неразделна част от който са настоящите общи условия.

Цена – обявената за всяка услуга цена, която е съобразена с българското законодателство и в частност, за услугите предоставяни от адвокат, с Наредба № 1 за минималните размер на адвокатските възнаграждения, включваща данък добавена стойност.

Държавна такса и тарифи – публикувана в сайта информация относно цената на услугите, извършвани от административни органи и/или други лица, които може да бъдат променяни от доставчиците им без знание и съгласие на оператора на уебсайта и посетителите.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чрез уебсайта се предоставят правни услуги, по отношение на които е приложим Закона за адвокатурата, Търговски закон и Закон за задълженията и договорите.

 1. Използването на уебсайта от потребители, само по себе си, не води до възникване на отношения от типа ,,адвокат-клиент” между посетителите/заявителите и адвокат Георги Христов.
 2. Уебсайтът предлага възможност за заявяване от разстояние на индивидуални правни услуги срещу заплащане на посочената за тях цена или на определена цена в зависимост от количеството работа и според Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
  • Услуги с предварително определен адвокатски хонорар – при тях със заявката клиентът сключва договор от разстояние, с който се задължава да заплати дължимия за услугата хонорар, а адвоката да извърши правната услуга, при условие, че е заплатено и са изяснени всички условия по услугата.
  • Услуги без предварително определен хонорар – при тях клиентът отправя със заявката искане за изготвяне на индивидуална оферта. В този случай се осъществява индивидуално договаряне между клиент и адвокат, като договор между тях може да бъде сключен без да се прилагат настоящите общи условия.

Предоставените чрез уебсайта съвети, становища и документи са обекти на авторско право, като заявилият ги клиент има неизключително право да ги използва единствено за неговите собствени цели.  

2.1. Уебсайтът предоставя и безплатна правна информация със свободен достъп, която е под формата на публикации и статии, изготвени от автора, които представляват негово мнение по съответния въпрос. В тази връзка, цялото съдържание, поместено в Onlineconsulting.bg, е обект на авторско право и използването му става само с предварително разрешение на автора.

  • Информацията в секцията ,,Безплатни съвети” не представлява правна консултация. Тя представлява обобщена правна информация за посетителите ни. Ако имате нужда от правна консултация за конкретен казус, е препоръчително да заявите онлайн правна консултация или да се свържете с нас на посочените телефон или имейл.
  • Тъй като законодателството е динамично не можем да гарантираме, че цялата информация в тази секция е актуална и коректна към момента на четенето от посетителя.
 1. Страни по евентуален правен договор са адвокат Георги Христов, САК, от една страна и всеки посетител, заявил онлайн консултантска услуга, която е приета от адвокат Георги Христов и е заплатена от заявителя.
 2. Използването на Onlineconsulting.bg е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането (или всяко активно действие) нa сайта, посетителите ги приемат и се съгласяват с тях.
 3. Чрез регистрацията на заявка в уебсайта, посетителят заявява желанието си да получи съответната онлайн услуга от адвоката срещу заплащане на съответната цена.
 4. При заявяване на консултация посетителят/заявителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на уебсайта данни.
 5. Операторът на сайта ще потвърди за регистриране на заявката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление адвокатът прави по електронен път (чрез имейл) или по телефона.
 6. Услугите в уебсайта, които се извършват със заплащане  се предоставят след авансово заплащане на цената. Договорът от разстояние между адвоката и клиента за платените услуги се смята за сключен към момента на получаването на уговорената сума от адвоката и уведомление от негова страна, че е готов да изпълни заявената услуга.
 7. Договорът между адвокат и клиент се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от клиента във формата за заявяване на услуга в уебсайта. Договорът отговаря на изискванията на Закон за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, както и на всички останали разпоредби на българското законодателство.
 8. Адвокатът може да се консултира със специалисти в съответната област, например други адвокати, но не само, за да осигури коректна и навременна консултация (или услуга) по определен въпрос/казус.
 9. Onlineconsulting.bg не рекламира адвокат/и.
 10. Onlineconsulting.bg не предлага посреднически услуги и не е посредник по смисъла на Търговския закон.
 11. Адвокатът не привлича клиенти чрез използването на посредници. Настоящият уебсайт има само за цел да запознае посетителите с предлаганите услуги от конкретен адвокат! Адвокатът не рекламира своята дейност и не използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на Закон за адвокатурата и с правилата на адвокатската етика.
 12. Адвокатът, който упражнява дейността си през уебсайта Onlineconsulting.bg има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за защита на клиентите, с които договаря.

РЕГУЛАТОРИ, КОИТО СЛЕДЯТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИАЛТА В УЕБСАЙТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДВОКАТСКИТЕ УСЛУГИ

 1. Упражняването на адвокатска професия се регулира от Закона за адвокатурата, и от Етичния кодекс на адвоката.
 2. Контрол над дейността на всеки адвокат упражнява адвокатска колегия, на която той е член.
 3. При отношения с потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при обработка на лични данни, дейността на платформата се регулира от Комисия за защита на потребителите и от Комисия за защита на личните данни.

УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

 1. Онлайн правните услуги се извършват от специалист адвокат.
 2. Посетителите могат да използват секциите от уебсайта на адвоката, за да осъществят преговори за сключване на договор за правна услуга. Преговорите се извършват между посетителя и адвоката.
 3. Плащането се извършва по банков път след заявяване на услугата и след уточняване с адвоката (оператор) на подробностите около цената и условията на онлайн услугата.
 4. Заявителя на консултацията се уведомява предварително за разходите/такси, които са дължими във връзка с изпълнение на услугата към трети лица. Изпълнението на услугата започва тогава, когато има осигурени пари за заплащане на тези такси/разходи.
 5. При непредвидени обстоятелства услуги могат да бъдат изпълнени в различен срок от уговорения, поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.
 6. В случай, че заявителят откаже да заплати дължимата сума за заявената услуга, адвокатът не е ангажиран по никакъв начин с казуса и данните за него, вкл. вашите лични данни ще бъдат изтрити.
 7. Заявяване на услуга може да направи всеки посетител, който е пълнолетно физическо лице лично за себе си или като представител (пълномощник) на юридическо лице.

7.1. Заявка за получаване на индивидуална оферта може да направи всеки потребител – пълнолетно физическо лице лично за себе си или като представител (пълномощник) на юридическо лице. В такъв случай, заявителят получава индивидуална оферта, изготвена на база предоставената информация, след което страните могат да влязат в преговори и да сключат отделен договор за правна защита и съдействие. В този случай, настоящите общи условия се прилагат само доколкото уреждат настоящата процедура, а отношенията на страните се уреждат от индивидуалния договор за правна защита и съдействие.

 1. При заявяване на услугата:
  • Потребителят следва да предостави необходимата информация и данни във формите за онлайн заявка на сайта, като в зависимост от спецификите на съответната услуга някои от полетата на формите са задължителни.
  • Потребителят следва да попълни вярно и точно данните във формата за онлайн заявка, в противен случай, адвокатът не носи отговорност за възпроизвеждането на грешни данни в изготвени в изпълнение на заявката документи и евентуалните вреди, които биха могли да настъпят за клиента в резултат на това.
 1. Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на предложение за сключване на договор от разстояние за правна защита и съдействие с адвокат Георги Христов.
 2. След заявяване на онлайн услуга представител на Onlineconsulting.bg се свързва с потребителя за уточнение на детайлите на услугата, както и за оказване на необходимото съдействие от страна на клиента за изпълнение на услугата, както и за условията за плащане на услугата. Контактът се осъществява в деня на заявката, а ако заявката е направена преди края на работното време, или в неработно време, поради което не може да бъде разгледана, се осъществява в рамките на следващия работен ден.
 3. Клиентът заплаща адвокатския хонорар по предпочетен от него начин. При плащане по банков път, клиентът се задължава да направи плащането в срок до 7 дни от заявката. В противен случай, с изтичането на този срок адвокатът може да изтрие личните данни на клиента и да не приеме работата му. До получаване на плащането адвокатът не дължи започване на изпълнение на услугата.
 4. Изпълнение на заявените услуги:
  • Услугата ,,устна консултация” се изпълнява чрез разговор по телефон (Viber/WhatsUP или др. софтуер) или по Skype между адвоката и клиента при предварително предоставена информация относно казуса.
  • Услугата ,,писмена становище” се изпълнява чрез изпращане на посочен email или пощенски адрес на писмено становище от страна на адвоката по предварително поставени въпроси или документи.
  • Услугите ,,изготвяне на документи” се изпълнява с изпращане на изготвените документи на клиента по имейл.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на посетителите:

 1. Посетителят/заявителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до Onlineconsulting.bgда спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правата на морала и добрите нрави, както и да не предоставя лични данни на друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си, както и да не извършва престъпни действия по смисъла на българското законодателство.
 2. Посетителят/заявителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информацията, публикувана уебсайта, ако не е изрично позволено.
 3. Заявявайки консултация, посетителят/заявителят разрешава да му бъдат използвани предоставените лични данни за нуждите на оператора за извършване на консултацията, както и за събиране на допълнителна информация, свързана с посетителят/заявителят и действията му в сайта.
 4. Клиентите се задължават да предоставят на Onlineconsulting.bg цялата необходима информация за изпълнението на услугата и всички налични документи, както и да осигурят нужното съдействие за изпълнението на услугата.
 5. Клиентите се задължават да спазват стриктно инструкциите на адвоката относно необходимостта от извършване на определени действия или от въздържане от определени действия, когато това е необходимо.
 6. Заявителите се задължават да заплащат в срок всички адвокатски хонорари и разноски, които са нужни за изпълнение на възложената работа (средства за държавни, нотариални и други такси, гаранции, депозити на вещи лица, пътни и командировъчни и други присъщи за конкретната услуга разноски).
 7. Клиентите имат право да получават информация за развитието на възложените от тях услуги.
 8. Заявителите имат право да се откажат от изпълнението на услугата, като при отказ след започване на изпълнението на услугата дължат определената сума за нея.
 9. Клиентите са информирани, че възлагайки правната работа, адвокатът не обещава и не гарантира нейното успешно приключване с благоприятен за клиента резултат.

Права и задължения на адвоката:

 1. При заявяване на онлайн правна консултация адвокатът се ръководи от върховенството на закона и е длъжен да защитава правата и законните интереси на клиента си по най-добрия начин, като е длъжен точно да осведоми своя клиент за неговите права и задължения.

1.1. При или по повод изпълнението на заявените онлайн консултации адвокатът не си служи със средства и похвати, които имат за цел създаване на неоправдани пречки от гледна точка на закона и на адвокатската етика

 1. Адвокатът изпълнява възложените услуги в уговорения срок след предоставяне на необходимата за изпълнение на услугата информация и след авансово заплащане на адвокатския хонорар.
 2. Адвокатът дължи своевременно информиране на клиента за развитие на възложената услуга.
 3. Адвокатът е длъжен да съхранява и разходва целесъобразно и своевременно клиентските средства за такси и държавни такси, предоставени за изпълнение на възложената работа.
 4. Адвокатът е длъжен да пази и да не разкрива всяка поверителна информация, свързана с търговската и друга дейност на клиента, разкрита по повод или във връзка с изпълнението на договора за правна защита.
 5. Адвокатът запазва правото да не приеме изпълнение на конкретна услуга, въпреки заявяването й. В такъв посетителят/заявителят ще бъде уведомен своевременно.
 6. Адвокатът има право да откаже или да прекрати изпълнението на услуга:
  • когато не разполага с необходимата квалификация и/или правоспособност;
  • ако клиентът не оказва необходимото съдействие за изпълнение на услугата;
  • ако клиентът е забавил дължимо плащане за адвокатски хонорар или за разноски,

В случай, че адвокатски хонорар или суми за разходи вече са платени от клиента, те се възстановяват.

ОТГОВОРНОСТИ И ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ

 1. Достъпът до уебсайта Onlineconsulting.bg с цел запознаване с услугите ни и с правото на получаване на безплатна правна информация е позволен на всеки посетител.
 2. Onlineconsulting.bg запазва правото си по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е посетител, ако сметне, че това би го увредило по какъвто и да е начин. При това положение посетителят има право да се обърне към Onlineconsulting.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки.
 3. Onlineconsulting.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които посетителят е претърпял или може да претърпи в следствие на решението по т. 2 по-горе, независимо от неговата правилност или основателност.
 4. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат представа за типа на услугата или съвета, а не пресъздават точно конкретна ситуация.
 5. Условията, описанията и цените на услугите,  могат да бъдат променяни по всяко време и е възможно да съдържат грешки. При откриване на несъответствие в описание или цена, моля да ни информирате.
 6. Отказът от заявената консултация е възможен до момента, в който услугата е започнала да се изпълнява от страна на адвоката. Последният преценява изразходваните време и усилия за всяка конкретна услуга съобразно начина на изпълнението й и решава дали изпълнението на услугата е започнало. Отказът трябва да бъде заявен в свободен текст на email: contact@onlineconsulting.bg, както и да бъде посочена банкова сметка за възстановяване на сумата, ако е заплатена. Сумата се възстановява в 14-дневен срок от обработване на отказа на заявителя.
 7. Когато във връзка с изпълнението по договора за предоставяне на правна услуга адвокатът е направил разноски и заявителят се откаже от договора, то адвокатът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да иска тяхното заплащане от посетителят/заявителят
 8.  Заявителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са услуги/консултации, които са предоставени/изпълнени напълно и изпълнението им е започнало с изричното му предварително съгласие.
 9. Когато отказът от договора е основателен, адвокатът възстановява на заявителя заплатената от него сума.
 10. Адвокат Георги Христов не носи отговорност, включително за претърпени вреди или пропуснати ползи, когато:
  • дейностите и услугите не могат да бъдат извършени поради забава или отказ от съдействие от страна на клиента.
  • дейностите и услугите не могат да бъдат извършени поради забава или отказ от съдействие от страна на трето лице – нотариус, банка, административен орган и др.
  • клиентът е въвел грешни или непълни данни при попълване на заявката или при комуникацията си с адвоката, предоставил е невярна, непълна или заблуждаваща информация, или умишлено или неволно е скрил информация, данни или документи, които имат значение за изпълнение на услугата;
  • клиентът не е предоставил в срок или при поискване от адвоката на съответните разноски за изпълнение на услугата, в т.ч. средства за държавни, нотариални и други такси, гаранции, депозити на вещи лица, или други присъщи за конкретната услуга разноски.
  • клиентът не е спазил дадени от адвоката инструкции за действия или бездействия по повод извършването на услугата.
  • е в невъзможност да извърши услугите при настъпване на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на трети лица и т.н.
  • е постановен неблагоприятен за клиента акт или решение на административен или съдебен/арбитражен орган. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани, обновени и променяни по всяко време от страна на адвокат Георги Христов едностранно, без да уведомява за това посетителите и заявителите. Ползвайки сайта Onlineconsulting.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 2. В случай, че някоя точка от настоящите Общи условия за ползване на сайта стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остават в сила.
 3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България
 4. Всички спорове във връзка с настоящите Общи условия въпроси се решават в дух на разбирателство и добра воля, посредством споразумение между страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.