Погасяване по давност на задължения


В настоящата статия ще се спрем на възможността за погасяване по давност на задължения за електроенергия, парно и вода.

Какво да правите, ако имате стари неизплатени задължения към доставчиците на електроенергия, топлинна енергия, или вода ?

Задълженията към доставчиците на описаните услуги са периодични плащания по смисъла на закона и се погасяват с изтичането на 3-годишен давностен срок.

Погасяването им обаче не настъпва автоматично (служебно) с изтичане на този срок, а е необходимо да се позовете на изтеклата във ваша полза погасителна давност чрез изявление до кредитора или до съда.

За да  отпадане възможността задълженията да бъдат търсени по принудителен ред, е необходимо да се направи възражение за изтекла погасителна давност пред съд. Това може да се случи, ако има образувано заповедно производство по реда на чл. 410 и сл. от ГПК и вие получите Заповед за изпълнение на парично задължение.

Всички останали изявления  за изтекла погасителна давност, направени пред други органи или лица, вкл. и служители на дружествата-кредитори, не водят до погасяване на задълженията по давност.

Възражението за давност може да се направи по два начина, за да бъде то правно валидно. Чрез възражение по предявен от кредитора иск срещу вас или да бъде инициирано от ваша страна чрез предявяване на отрицателен установителен иск срещу кредитора – дружеството, към което имате задължения.

Задължително трябва да извършите проверка, дали имате стари задължения, които са възникнали преди повече от три години, считано от момента, в който проверявате.

Обърнете внимание, че получаването на фактури, в които са отразени тези задължения представлява покана за плащането им. Това означава, че кредиторът ,,търси“ тези плащания, но все още не по съдебен ред. В този случай можете да заявите пред кредитора, че сте наясно, че е изтекъл необходимият срок за погасяване на задълженията по давност и да поискате да заличат старите (погасените) задължения.

Какво означава едно задължение да бъде погасено по давност:

Погасителната давност е сложен институт на гражданското право, който представлява срок, с изтичането на който се погасява възможността на кредитора да търси вземанията си по принудителен път. Вземанията на кредитора се превръщат в ,,естествени“ негови права и продължават да съществуват в правния свят, но не могат да бъдат претендирани по исков път или в изпълнително производство.

Освен това, за да е погасено по давност едно задължение е необходимо в предвидения тригодишен срок кредиторът да не е предявил иск относно вземането си или да не е предприел изпълнителни действия по събирането му.

Кога започва да тече давността:

Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.

Ако имате нужда от консултация или съдействие за защита на правата Ви се свържете с нас!

Споделете: