По-голям дял от имущество, придобито по време на брак


След прекратяване на брака, обикновено се стига до разделяне на имуществoто, което е придобито по време на брака. Най-често бившите съпрузи не стигат до споразумение каква част от имуществото ще придобият след развода и как ще се подели то. Процедурата по делба на имуществото между бивши съпрузи е емоционално обременяваща и не е никак приятна. Обикновено до предявяване на иск за по-голям дял от съпружеската имуществена общност се стига, когато съпрузите не са избрали режим на имуществена разделност или нямат сключен брачен договор, който да урежда имуществените отношения. Докато съществува съпружеска имуществена общност не е възможно да се претендира по-голям дял от нея.

Съпружеската имуществена общност се прекратява с прекратяването на брака.

  • Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по съдебен ред и по време на брака, ако важни причини налагат това.
  • При прекратяване на имуществената общност дяловете от имуществето на съпрузите са равни.

В някои случаи единият съпруг може да разполага с по-голям дял от имуществото, придобито по време на брак.

Вижте кои са случаите, в които единият съпруг може да получи част от имуществото на другия съпруг:

  1. При прекратяване на съпружеската имуществена общност поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения. Съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си движимите вещи, предназначени за тяхното отглеждане и възпитание.
  2. При развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия или на занаят и от вземанията на другия съпруг, придобити по време на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството. Този иск може да се предяви и преди прекратяване на брака, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата.
  3. При прекратяване на общността поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг.

Исковете по т. 1 могат да се предявят в срок до една година от влизането в сила на решението за упражняване на родителските права.

Исковете по т.2 и т.3 могат да се предявяват в срок до една година от прекратяването на брака или на съпружеската имуществена общност.

Ако имате нужда от съдействие за защита на правата Ви в делба на съпружеска имуществена общност се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: