В практиката най-често се извършват следните промени в дружествата:

 • Смяна на седалище и адрес на управление
 • Промяна на наименование
 • Смяна на управител
 • Прехвърляне/продажба на дялове от търговско дружеството
 • Продажба на търговско дружество
 • Продажба на търговско предприятие
 • Промяна в капитала – увеличаване или намаляване
 • Встъпване на нов съдружник
 • Заменяне на съдружник

Всички тези промени могат да бъдат заявени изцяло онлайн без посещение на офиси и институции!

Следвайте стъпките по-долу и заявете онлайн промяна в обстоятелства на дружество!

 1. ПОПЪЛВАТЕ ФОРМАТА

За да изготвим необходимите документи за промяна в обстоятелства в дружеството ще са ни необходими данни, които искате да промените, например избраното от вас име на фирмата, адрес, предмет на дейност, размер на капитала и лични данни на съдружника/ците, прехвърляне на дялове и т.н. Данните следва да попълните във формата по-долу! След като получим вашите данни в рамките на 24 часа ще Ви изпратим необходимите документи и обяснения как следва да действате.

 1. ПОЛУЧАВАТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

При попълване на формата посочвате email адрес, на който ще Ви изпратим готовите документи, които трябва да подпишете. Ще получите и подробно описание стъпка по стъпка кой документ кога да подпишете и кой документ е необходимо да заверите пред нотариус. Ако възникнат неясноти по документите – може да се свържете с нас по телефона.

 1. ПОДПИСВАТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

След като получите документите, проверявате внимателно личните си данни, след което принтирате документите и ги подписвате. Ако се прехвърлят дружествени дялове следва да се заявят имената на новопостъпващите съдружници и да се подпишат съответните документи и от тях.

 1. ПОСЕЩАВАТЕ БАНКА (в случай, че се променя капиталът)

В банката ще трябва да представите два от документите – протокол и учредителен акт. В банката трябва да внесете сума, равна на капитала на дружеството, като предварително ще Ви посочим основанието на вноската. В банката се дължат такси за откриване на набирателна сметката, ако такава е необходимо да се открива.

 1. ЗАВЕРКА НА ПОДПИСА ПРИ НОТАРИУС (при смяна на управител или вкл. на нов управител)

Една от декларациите т.н. спесимен от подписа на управителя следва да бъде нотариално заверена. На този документ следва да бъде заверен само подписът на управителя на дружеството. При нотариуса се дължат такси за заверка на подписа.

 1. ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите са ни нужни в оригинал, затова ни изпращате целия комплект. Освен изпратените и подписани документи, ще ни е необходима и вносната бележка от банката за внесен капитал (ако се увеличава капиталът), както и заверената от нотариус декларация (ако се сменя управителят). Може да ни ги изпратите с куриер.

 1. ВПИСВАМЕ ПРОМЕНИТЕ В ДРУЖЕСТВОТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

След като документите са подписани, заверени от нотариус и има вносна бележка за внесен капитал в банка ние заявим за вписване в Търговския регистър промените. Процедурата там трае до 3 работни дни.


Онлайн процедурата по вписване на промени в търговско дружество (фирма) е изключително подходяща за:

 • хора от малките населени места, където няма офиси на Служба по вписванията, защото им спестява пътуване до най-близкия областен град;
 • хора, които работят и нямат възможност да посещават адвокатски кантори или да чакат на опашки пред офис на Служба по вписванията;
 • хора, които искат да спестят време и пари;

         Съгласно ЗТРРЮЛНЦ, държавните такси за подадени по електронен път заявления са с 50% по-ниски!


Цена на услугата:

За да получите индивидуална оферта, трябва да попълните формата по-долу и да посочите какви промени искате да се направят или да ни изпратите запитване по имейл или на посочения телефон за контакти!

* За извършване на услугата са необходими допълнителни такси, които се дължат на Търговски регистър към Агенция по вписванията. Те ще бъдат уточнени след заявяване на услугата и евентуално след преглед на документите, с които разполагате. Услугата ще бъде извършена, като се спазват основните принципи за максимална защита на интересите на заявителя и минимизиране на разходите!


Освен онлайн процедурата по заявяване на промени в търговско дружество може да се извърши и в нашия офис, след предварително определяне на среща, както и на посочените телефони и имейли.


Предлагаме съдействие и в следните насоки:

 • Регистрация и заличаване на търговски дружества;
 • Изготвяне на търговски договори;
 • Процесуално представителство по търговски спорове;
 • Изготвяне и консултации на документи във връзка с търговския оборот;
 • Консултации и подготовка на документи във връзка с трудовоправни отношения – договори, заповеди, длъжностни характеристики;
 • Обявяване на ГФО или Декларация за липса на дейност на дружество;
 • Ликвидация.

Заявете промяна в обстоятелства на дружество:

Изберете правна форма на търговското дружество
Попълнете ако желаете промяна в наименованието на дружеството
Попълнете ако желаете промяна в седалището и адреса на управление
Опишете нов предмет на дейност на своето дружество
Попълнете ако желаете да добавите нов съдружник
Попълнете ако желаете да добавите нов съдружник
Тук въведете ЕГН на съдружник.
Тук въведете ЕГН на втория съдружник.
Моля попълнете пълния адрес на съдружника-град, жилищен квартал, улица/булевард, №, блок, етаж и апартамент.
Моля напишете пълния адрес на втория съдружник.
Попълнете ако новият съдружник е ЮЛ
Опишете каква промяна в капитала или в разпределението на дяловете желаете. Ако встъпва нов съдружник, моля посочете на мястото на кого встъпва той и каква част от дяловете ще притежава!
Тук посочете три имена на лицето, което ще е управител в дружеството.
Тук посочете имената на вторият управител ако искате да има такъв.
Тук въведете ЕГН на управител.
Тук въведете ЕГН на управител.
Моля попълнете пълния адрес на управителя - град, жилищен квартал, улица/булевард, №, блок, етаж и апартамент.
Моля попълнете пълния адрес на управителя - град, жилищен квартал, улица/булевард, №, блок, етаж и апартамент.
Попълнете данните от личната карта на управителя.
Попълнете данните от личната карта на втория управител.
Ако желаете да определите срок на дружеството или ако има такъв да го премахнете, като напишете ,,безсрочно".