Родителски права – упражняване и лишаване


Родителските права при наличието на брак се упражняват от двамата родители. След прекратяване на брака всеки един от родителите може да претендира той да упражнява родителските права върху децата от брака. Уговорката за упражняване на родителските права, режима на личните отношения на родителите с децата и издръжката на децата са взаимосвързано.

Бившите съпрузи могат да постигнах доброволно съгласие при развода за упражняване на родителските права от единия от родителите или от двамата съвместно. Могат да постигнат съгласие и за режима на личните отношения на децата с родителя, който не упражнява родителските права и за издръжката на децата.

Ако съдът реши децата да живеят при единия от родителите, следва да определи времето, в което децата ще прекарват с другия си родител.

Често обаче се случва родителите да не могат да се договорят по тези пунктове. В този случай при кого да остане детето ще реши съдът след като родителите и детето (ако е навършило 10 години) бъдат изслушани от него. В такава ситуация се вземат предвид личностните качества и морални устои на родителите, при нужда се разпитват свидетели, а ако е необходимо се изиска доклад от дирекция “Социално подпомагане” или от вещо лице.

Лишаване на родител от родителски права:

Има ситуации, в които упражняването на родителските права от родителите не е в съответствие с интересите на децата и дори ги накърнява. Отглеждането и възпитанието на децата от такива родители би довело до неблагоприятни последици за психиката на децата. В такива случаи законът предвижда 2 (две) форми на смекчаване на това вредно въздействие на родителите върху децата: ограничаване на родителските права и лишаване от родителски права.

Съдът следва да предприема ограничаване или лишаване от родителски права съобразено интересите на детето!

Ограничаването на родителските права представлява отнемане на част от тях или поставянето на условие за упражняването им. В този случай родителят запазва част или всички родителски права, но му се отнема възможността да извършва определени действия по отношение на детето. Той може да упражнява  останалите си родителски правомощия. Законовите основания за ограничаване на родителските права са:

  • когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето – в тези случаи е налице виновно поведение на родителя;
  • когато родителят страда от продължителна физическа или душевна болест;
  • когато има други обективни причини, при които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права – например работи в чужбина и рядко вижда детето и другия родител. 

Лишаването от родителски права представлява пълното им отнемане и забрана да се осъществяват каквито и да е действия по отношение на детето.  Законовите основания за лишаване са:

  • особено тежки случаи на виновно поведение на родителя, което представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето – например родителят страда от алкохолна зависимост, употребява наркотични вещества, упражнява физическо или психическо насилие над детето или друг член на семейството;
  • особено тежки случаи на продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини, поради които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права;
  • когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

Лишеният от родителски права родител не може да полага грижи за детето, нито да го представлява. Задължението за заплащане на издръжка на непълнолетните деца не отпада за лишеният от родителски права родител. 

Последица от лишаването от родителски права е, че те се предоставят изцяло на другия родител.

За да се ограничат родителските права на родител или да бъде лишен от тях следва другият родител или прокурор (в случай че той бъде сезиран) или от дирекция “Социално подпомагане” да сезират съда с иск за ограничаване, респективно за лишаване от родителски права. Компетентен е районният съд по настоящия адрес на детето. 

Ако имате нужда от съдействие или консултация за защита на правата Ви в производства по предоставяне или лишаване от родителски права се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: