Сделки с имущество на малолетно/непълнолетно дете


Има случаи, в които детето разполага с имущество (напр. по наследство), но тъй като е малолетно или непълнолетно не може да се разпорежда него. Сделките с имущество на малолетни/непълнолетни съгласно Семейния кодекс могат да се извършват от техните родители, настойници или попечители. Това е така, тъй като малолетните и непълнолетните са недееспособни и не могат да извършват сделки.

При извършване на изрично изброени в закона сделки с имущество на детето е необходимо разрешение от районен съд. Разрешение е необходимо при:

  • разпореждане с недвижими имот;
  • разпореждане с движими вещи чрез формална сделка (например продажба на МПС);
  • разпореждане (теглене) от банкови влогове;
  • разпореждане с дружествени дялове от търговско дружество;
  • разпореждане с ценни книги (например акции в търговско дружество).

В останалите случаи няма ограничение за разпореждане на имуществото на децата от родители, настойници или попечители.

Гореизброените сделки могат да се извършват само, когато интереса не детето налага това. Интереса не детето се преценява от районният съд по местоживеене на детето. Искането на разрешение от районен съд започва по молба на заинтересованата страна, в която трябва да се обоснове интереса на детето от разпореждане с имуществото. Ако правата и интересите на детето са защитени и налагат извършване на сделката, то съдът дава разрешение за извършване на сделката.

В Семейния кодекс има забрана за извършване на определени сделки с имущество на малолетно/непълнолетно дете.

Законът изрично и изчерпателно изброява забранените разпоредителни сделки:

  • дарение;
  • отказ от право;
  • даване на заем;
  • обезпечаване на чужди задължения.

Ако имате нужда от съдействие за защита на правата Ви се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: