Сделки с имущество на дете

Сделки с имущество на малолетно/непълнолетно дете

Има случаи, в които детето разполага с имущество (напр. по наследство), но тъй като е малолетно или непълнолетно не може да се разпорежда него. Сделките с имущество на малолетни/непълнолетни съгласно …

Издръжка на дете

Издръжка на дете

При развод между съпрузите, ако имат ненавършили пълнолетие деца винаги се уговаря или присъжда издръжка. Издръжка се дължи на ненавършилите пълнолетие деца, а в случай че децата учат и до …

Родителски права

Родителски права – упражняване и лишаване

Родителските права при наличието на брак се упражняват от двамата родители. След прекратяване на брака всеки един от родителите може да претендира той да упражнява родителските права върху децата от …